2015. Közgyűlés

JEGYZŐKÖNYV

 

a Magyar Szörf Akadémia Sport Egyesület közgyűléséről

 

Készült:   2015. május 23. napján8175 Balatonfűzfő, Vitorlaház u. 1-3.alatti telephelyén.

 

Jelen vannak:

 

-            Az egyesület jelenléti íven feltüntetett tagjai

-            Az egyesület elnökségének tagjai

 

A közgyűlést összehívó személy Morvai Adrienn elnök köszönti a közgyűlés résztvevőit, majd megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, mivel azon az egyesület szavazásra jogosult tagjainak több mint fele személyesen nem jelent meg, ezért a közgyűlést 45 perc várakozás utána a következő meghirdetett időpontra halasztja. A 20:00 órai megismételt közgyűlés már a tagok számától függetlenül érvényes, az elnök megnyitja az ülést. Ezt követően tájékoztatja a tagokat, hogy minden tagnak egyenlő szavazata van, valamint javasolja, hogy a közgyűlés levezető elnökének Morvai Adriennt, a jegyzőkönyv vezetőjének Utassy Lorándot, szavazatszámlálóknak Szentiványi Sárát és Szlávi Rolandot, míg a jegyzőkönyv hitelesítőinek Gádorfalvi Áront és Sánta Bencét válassza meg. A jelöltek a jelölést elfogadják.

 

1/2015. határozat

 

A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a közgyűlés tisztségviselőinek személyét (levelező elnök, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámlálók, jegyzőkönyv hitelesítők).

 

A levezető elnök jóváhagyás végett a közgyűlés elé terjeszti a napirendi javaslatot.

 

Napirendi pontok:

 

1.       A főtitkár 2014-re vonatkozó szakmai beszámolója és ennek elfogadása

2.       Az egyesület 2014. éves tevékenységéről, illetve költségvetéséről szóló beszámolójának (mérleg, eredmény kimutatás és közhasznúsági jelentés) elfogadása

3.       Az egyesület 2015. évi (elnökség által előkészített) szakmai tervének és költségvetésének az elfogadása

4.       Egyebek: döntés a hiánypótlásról, szerződés jóváhagyás

 

2/2015. határozat

 

A közgyűlés az előterjesztett napirendi javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

 

 

1. napirendi pont:     A főtitkár 2014-re vonatkozó szakmai beszámolója

 

A főtitkár tájékoztatja a közgyűlést, hogy 2014-ben az egyesület szakmai szempontból milyen eredményeket ért el.

 

3/2015. határozat

 

A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a főtitkár szakmai beszámolóját.

 

 

2. napirendi pont:     Az egyesület 2014. éves tevékenységéről, illetve költségvetéséről szóló beszámolójának (mérleg, eredmény kimutatás és közhasznúsági jelentés) elfogadása

A főtitkár bemutatja és részletesen ismerteti a közgyűlés résztvevőit a 2014-es pénzügyi tevékenységekről, bemutatja a mérleget, eredménykimutatást és közhasznúsági jelentést, majd a levezető elnök ezt javasolja elfogadásra:

 

4/2015. határozat

 

A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a főtitkár az egyesület 2014-es évre vonatkozó, illetve a költségvetéséről szóló beszámolóját (mérleg, eredmény kimutatás és közhasznúsági jelentés)

 

 

 

4. napirendi pont:     Egyebek;Döntés a hiánypótlásról, Windsurf Camp szerződés jóváhagyása

 

A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy 2014-ben az egyesület változásbejegyzési eljárást kezdeményezett, mely eljárásban a Fővárosi Törvényszék hiánypótlási felhívást küldött. A jelenlévők részletesen megbeszélik a hiánypótlás tartalmát és annak megfelelően az alapító okirat módosítását.

 

5/2015. határozat

 

A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy a Fővárosi Törvényszék 11.Pk.60.306/2008/11. számú végzésének megfelelően módosítja az egyesület alapító okiratát.

 

Majd a levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy 2015-ben az egyesület együttműködési megállapodást köt a Windsurf Camp Kft-vel, a gyerektáborok szervezésére Siófokon, melyben Gádorfalvi Áron személyesen érintett, a szerződés jóváhagyását kéri a közgyűléstől.

 

6/2015. határozat

 

A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás mellett úgy dönt, hogy támogatja az együttműködést a Windsurf Camp Kft-vel és jóváhagyja a szerződés megkötését.

 

 

A közgyűlésen egyéb észrevétel, megvitatandó téma nem merült fel.

Ezt követően a levezető elnök a közgyűlést befejezettnek nyilvánítja. 

2015.07.05. 14:22